Archief 2008‎ > ‎

Federatie jeugd 16 mei

Welpen Poule 1                                              Poule 2

 

1 Jelmer de Boer           Drylst                                1 Baukje Terpstra             Easterein

Geke Posthuma             Folsgeare                             Evelien Hiemstra           Easterein

 

 

2 Tiemen van Gelderen  Goënga                            2 Sanne Hylkema           Gauw

Pytrik Zijlstra                 Folsgeare                            Marlycke Strikwerda  Skearnegoutum

 

 

3 Jan Teade Nauta        Drylts                               3 Menno Sweering          Folsgeare

  Amarins Joustra          Folsgeare                             Katinka Zijlstra            Folsgeare

 

 

 Poule 1                                                                Poule 2  

1        -  2     5 - 0 6 - 2                                      1 - 2 0 - 5 2 - 6

      3    -  2     5 - 2 6 - 2                                      3 - 1 4 - 5 6 - 6 

      3    -  1     2 - 5 6 - 6                                      3 - 2 2 - 5 0 - 6

 

Finale  

Jelmer de Boer en Geke Posthuma - Sanne Hylkema en Marlycke Strikwerda  2 - 5 4 -6

 

Winnaars Sanne en Marlycke

==================================================================

 PUPILLEN

 

 

1 Nieske Hoekstra     Reahûs                                   2 Christiaan Greydanus  Folsgeare

   Marjet Foekema     Goenga                                      Tjerk Heeringa           Folsgeare

                                                                                   Doutzen Molenaar      Goënga

 

3 Elma Breeuwsma   Folsgeare                                  4 Woutje Zijlstra           Folsgeare

   Janna Sytsma         Folsgeare                                     Vera Mooij               Folsgeare

 

  

1 – 2 5 - 0 6 - 6           4 – 1 5 - 2 6 - 6          3 - 1 5 -3 6 - 4       

3 - 4 5 - 3 6 - 4            2 – 3 2 - 5 0 - 6         2 - 4 1 - 5 6 -6

 

1 12 punten

2 3 punten

3 17 punten

4 21 punten

 

Winaars Woutje Zijlstra en Vera Mooij 

2e prijs Elma Breeuwsma en Janna Sytsma   

==============================================================================

Skoalfamkes

 

 Poule Keatsen

 

1 Marijke Schipper        Ysbrechtum                        2 Sygrid de Jong       Wolsum

  Metta Piersma             Scharnegoutum                      Christien Merkies   Ysbrechtum

 

 

3 Machteld Kuypers      Ysbrechtum                         4 Jildou Sweering   Folsgeare

   Elske Heins                Ysbrechtum                            Alida Winia  Wolsum

 

Poule Keatsen

1 - 2  5 - 3 0 - 6           2 - 3  5 - 3 6 - 0                        1 - 3 5 - 2 6 - 6

3 - 4  1 - 5 0 - 6          4 - 1  5 - 4 6 - 2                         2 - 4 5 - 3 6 - 2

 

1 18 punten

2 17 punten

3 6  punten

4 17 punten

 

winnaars Marijke Schipper en Metta Piersma

2e prijs Jildou Sweering en Alida Winia

==============================================================================

Skoaljongens

 

1 Gijs Faessen              Goënga      5 - 5 4 -6         2 Michel Hornstra              Boazum

  Sander Fortuin            Folsgeare                             Remco Mooij                 Folsgeare

                                                                                Fabian van der Haag       Skearnegoutum

                                    

3. Wilco Foekema        Goënga     5 - 5 6 - 2       4. Rene v Schepen              Skearnegoutum

    Klaas Sytsma            Folsgeare                             Albert Jan v.d. Belt         Folsgeare

 

5. Lars Breeuwsma       Folsgeare 5 - 5 8 - 6       6. Darco Groeneweg          Goënga

    Wietse Mes              Ysbrechtum                          Jeroen Rabe                    Nijlan

 

7. Roelof de Vries         Boazum   5 - 5 6 - 8       8. Sjoerd Hettinga              Ysbrechtum

   Jos Houtsma              Ysbrechtum                         Ane Boschma                 Easterein

 

9. Thomas Abbink        Ysbrechtum

    Thomas Posthuma    Folsgeare 

 

Winnaars                                                                        Verliezers

9 - 2     5 - 5  6 - 2                                                         1 - 4 5 - 5 2 - 6

3 - 5     3 - 5  4 - 6                                                         6 - 7 4 - 5 2 - 6

8                                                 

 

8 - 9     4 - 5 4 - 6                                                          4 - 7 4 - 5 2 - 6

5

 

5 - 9    5 - 5 6 - 8                  

 

Winnaars Thomas Abbink en Thomas Posthuma

2e prijs Lars Breeuwsma en Wietse Mes

 

Verliezersronde

1e prijs   Roelof de Vries en Jos Houtsma

2e prijs   Rene van Schepen en Albert jan van der Belt

===============================================================================

JONGENS EN FAMKES

 

Poule keatsen        

- 2    5 - 5 8 - 6

3 - 2    3 - 5 2 - 6 

3 - 1    5 - 5 6 - 6

 

Winnaar Arjan van der Wal en Sietie Bruinsma

2e Prijs Gert Rabe en Anneke Hofstee

 

1 Arjan van der Wal       Folsgeare                          2 Gert Rabe                    Nijlan

  Sietie Bruinsma             Wolsum                               Anneke Hofstee          Easterein

 

 

3 Nico Bonnema            Nijlan

   Jeen Houtsma             Ysbrechtum

   Femke Mes                Ysbrechtum