Archief 2008‎ > ‎

Federatie senioren 17 mei

De federaasjepartij yn Folsgeare, stipe troch Sikma instalaasjebedriuw út Drylts, is yn de a klasse wûn troch Johan Abma, Sjoerd Kooistra en âld folsgearster Jeroen Haringa. Sij wienen ek de grutte favoryt yn dizze klasse en makken dat  wier. Yn de finale moasten sij it opnimme tsjin Sybe Wybrandi, Karst Tamminga en reider Oosterbaan. Nei in foarsprong fan 3-1 foar johancs kamen Sybe en dy werom oan’t 3-3 mar moasten úteinlik hún meardere erkenne en ferlearen mei  5-3 6-0.

Yn de b klasse stienen 4 partoer op de list en waard poelkeatst. Twa partoer eindigen mei 19 earsten op in earste plak mar omdat Douwe Zijlstra, Pieter Mollema en Geert kramer 2 tsjinearsten mear hienen gongen de krânsen nei  Nolke Bergstra, Evert Sybesma en Klaas Siderius. Douwe cs stunen de twadde partij mei 5-2 foar mar tochten it wol efkes mei twa fingers yn de noas út te meitsjen. Sliepende wei  ferlearen se dôchs mei 5-5 2-6 wat hún letter de krânsen kasje soe.

De c klasse waard wûn troch Ate Altenburg, Broer Andringa en Rink Kuipers. Ek hjir stunen 4 partoer op de list en moast dus poelkeatst wurre. Sij wûnen alle trije partijen en wienen dus ferstjinne winners. Twadde waarden Oeds Brandsma, Catrinus Kooistra en Harm van Gelderen mei 18 punten. It dames partoer keatste ek yn dizze klasse mei bij temin dielname fan de oare dames. Hooplik foar hún binne der mear dames op de oare federaasjepartijen.


     

A Klasse

1 Johan van der Wal       3 eersten                                              2 Sybren Koopman  9 eersten

  Jildert van der Werf                                                                      Folkert van der Wal

  Jurjen Sweering                                                                            Jurian Rijpma

 

3 Jeroen Haringa     14 eersten                                                   4 Bauke Poelsma    5 eersten

   Sjoerd Kooistra                                                                            Wieger Boonstra Rzn

   Johan Abma                                                                                 Peter van Dalfsen

 

5 Pieter Hofstee   10 eersten                                                       6 Sybe Wybrandi  14 eersten

  Ronald van der Veer                                                                     Karst Tamminga

  Sjoerd Kooistra                                                                             Reinder Oosterbaan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poule A                                                                                        Poule B

1 - 3          0 - 5  0 - 6                                                                  2 - 4            5 - 4   6 - 6

1 - 5          3 - 5  4 - 6                                                                  4 - 6            1 - 5   6 - 6

3 - 5          5 - 3  6 - 4                                                                  2 - 6            2 - 5   4 - 6  

                                    Final winnaar Poule A Partuur 3  - Winnaar Poule B Partuur 6 5-3 6-0

De Winnaars in de A Klasse Jeroen Haringa, Sjoerd Kooistra en Johan Abma

=================================================================================

B Klasse

1 Douwe Zijlstra       19 eersten                                                  2 Nolke Bergstra 19 eersten

  Geert Kramer                                                                               Evert Sybersma

  Pieter Mollema                                                                             Klaas Siderus

 

3 Ulbe Osinga      8 eersten                                                       4 Hotze Jellema 13 eersten

  Bauke Ulbe Sieperda                                                                   Pieter Groenveld

  Laas Harry Bonnema                                                                   Bertus Bootsma

1 - 2 5 - 5 6 - 4            1 - 3  5 - 5 2 - 6          1 - 4  5 - 2 6 - 2

3 - 4 0 - 5 4 - 6            2 - 4  5 - 4 6 - 2          2 - 3  5 - 1 6 - 0

1 e prijs Nolke Bergstra, Evert Sybesma en Klaas Siderius

Omdat het partuur van Douwe CS  in de wedstrijd tegen Ulbe cs hebben zitten slapen met een voorsprong van 5 - 2 en derhalve toch nog verloren hadden zij meer tegeneersten en daarom de tweede prijs, jammer 

================================================================================

C Klasse

 1 Jurjen Dijkstra     15 eersten                                                 2 Nynke Joustra  7 eersten

   Appie Veenstra                                                                          Romiene Jelsma

  Germ Speerstra                                                                          Froukje Dijkstra

 

3 Ate Alten burg      21 eersten                                                4 Oeds Broersma  18 eersten

  Broer Andringa                                                                           Catrinus Kooistra

  Rink Kuipers                                                                               Harm van Gelderen

Het dames partuur was samengevoegd bij de Heren C maar konden hier toch niet tegen op.

1 - 2  5 - 3 6 - 6    1 - 4 5 - 5 2 - 6   1 - 3 2 - 5 6 - 6 

3 - 4 5 - 4  6 - 0    2 - 3 2 - 5 2 - 6   2 - 4 2 - 5 0 - 6 

Winnaars in de C Klasse   Ate Altenburg, Broer Andringa en Rink Kuipers

2e prijs voor Oeds Brandsma, Catrinus Kooistra en Harm van Gelderen