Jeugdpartij 4 juli 2008


Kabouters en Welpen

1e prijs  Menno Sweering en Jacob Breeuwsma  winnaars van poule a 14 punten en finale 5-2 6-2

2e prijs Anniek Folkertsma en Brigitte Mollema   Winnaars van poule b 14 punten

6 partuur en kaatsen met in 2 poules

-------------------------------------------------------------------------

Schooljeugd en Pupillen

1e prijs Elma Breeuwsma en Thomas Posthuma 21 punten

2e Prijs Jildou Sweering en Sybren van der Berg

4 partuur

--------------------------------------------------------------------------

Schooljongens en jongens

1e prijs Lars Breeuwsma en Sjoerd Hettinga 14 punten

3 partuur