Federatiewedstrijd Easterein 2 juni

Vrijdag 2 juni was er een federatiewedstrijd voor de jeugd. Het was weer prachtig weer en gelukkig gooide "onweer" geen roet in het eten zoals vorig jaar. Het volgende stond op de site van Easterein: FERSLACH FEDERAASJE PARTIJ 2 JUNY
Geschreven door Wilma
Publissearre: 02 juny 2017
Hjoed in federaasje-wedstriid yn Easterein foar alle jeugd út Federaasje Snits. Wat in pracht gesicht sa'n fjild fol mei entûsjaste bêrn dy't sa sportyf en gesellich oan it keatsen binne! It waar kin in haadrol spylje tydens in keatsdei, soms posityf, soms negatyf. Wêr’t we foarrich jier nei de earste omloop de partij spitich genoch ôflasse moasten yn ferbân mei tonger sloech it waar hjoed foarbest op! Sinne, mar net te waarm, lekker wyntsje, net te folle. Ideaal keatswaar dus! Yn oerlis mei de TK fan de federaasje hiene we ús best dien om der foar eltsenien wer in moaie list fan te meitsjen. Dat makke oan de ein fan de lange keatsmiddei/jûn de folgende bêrn die’t in priiske mei nei hús ta nimme mochten. Foar de bern fan keatsferieniging Yn e Lijte wiene dat:

1e priis voor Laas van Dalfsen en Sietse Jellema bij de welpenjongens                                                             2e priis voor Jelmer de Boer en Mikkel Guljé bij de welpenjongens                                                                    1e priis voor Judith Cuperus, Ivanna Bonnema en Jesper Paauw bij de pupillen                                                  2e priis voor Nynke Paauw en Esther Cuperus bij de schoolmeisjes                                                                  3e priis voor Romy Postma en Silke Stilma bij de schoolmeisjes                                                                      1e priis voor Jan Johannes v.d Kamp en Tjerk Andringa bij de schooljongens                                                     2e priis voor Redmer van Netten, Henk Hoekstra en Pieter Breeuwsma bij de schooljongens                                 2e priis voor Klaas Jan Oosterbaan en Wiebren Posthuma bij de jongens/meisjes